Košík

Obsahem jakosti je zodpovědnost výrobce firmy Chytré fontány za to, že dodaná fontána bude mít po dobu záruky vlastnosti deklarované v technických přejímacích podmínkách a normách závazných pro výrobu, pokud se tyto vlastnosti nezmění v důsledku přirozeného opotřebení užíváním.

Ve smyslu znění § 2165 zák.č. 89/2012 Sb Občanského zákoníku v platném znění je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

V případě výskytu vady má kupující tato práva:

  • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, výměnu nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Výrobce se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, maximálně však 30 dní od dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu na IČ (podnikatel).

Podmínky zákonné odpovědnosti za vady (záruky)

Podmínkou záruky je, aby byla fontána používána k účelu a v podmínkách, pro které je určena. Jako záruční vady tedy nejsou uznány vady mimořádným opotřebením a poškozením, které vzniklo nedostatečnou údržbou, nebo nedodržením podmínek uvedených v Návodu na obsluhu, jako např. nedoléváním vody apod. Rovněž nebude jako záruční vada uznáno poškození zákazníkem, či další osobou, havárií, nebo vyšší mocí. Záruční vada není ani přirozené opotřebení běžným provozem.

Závady, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a musí být uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Při reklamaci se zákazník musí vykázat dokladem o koupi, a pokud se dovolává prodloužené záruční lhůty, i reklamačními listy o předcházejících záručních opravách. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání ve formě průpisu reklamačního listu. Toto potvrzení není uznáním oprávněnosti reklamace.

Den uplatnění nároku ze záruky, den převzetí k opravě a den vrácení zákazníkovi vyznačí opravující v reklamačním listě. Riziko spojené s dopravou do opravny a zpět jde k tíži zákazníkovi.

Zánik odpovědnosti

Výrobce neodpovídá za vady fontány, které kupující uplatní po uplynutí. Lhůty uvedené v § 2165 zák.č.89/2012 Sb.: Ustanovení § 2165 se nepoužije:

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
  • opravou provedenou mimo autorizovanou opravnu nebo výrobní závod, použitím neoriginálních součástí nebo nedodržením podmínek uvedených v Návodu na obsluhu.
  • dále dle důvodů uvedených v § 2167 zák. č. 89/2015 Sb.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má, dle § 1829 zák.č. 89/2012 Sb., právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Toto ustanovení se netýká osoby podnikající na IČ nebo právnické osoby.

Ve smyslu znění § 419 zák.č.89/2012 Sb. je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2017-2024 © Jiří Mastík  | Obchodní podmínky | Tel.: +420 602 184 997

Stala se Chytrá fontána oblíbeným místem Vašeho čtyřnohého mazlíka? Podělte se prosím...

Jsem MALL Partner | Tvorba webové stránky - carl.cz